หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
 
ประวัติ อาจารย์สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

การศึกษา
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – 2517
 • ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ (Master’s Degree Program in Marketing - MIM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  –  2535 
 • ปริญญาบัตร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4010) – 2540
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 (ปรม. 1) สถาบันพระปกเกล้า – 2544
 • ประกาศนียบัตร การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย UCR (University of California  Riverside) สหรัฐอเมริกา – 2539 (1996)
 • ประกาศนียบัตรการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย UCSC (University of California, Santa Cruz) สหรัฐอเมริกา – 2548 (2005)
 • วุฒิบัตร หลักสูตร TEPCOT (เท็ป-คอท) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - 2555
 • วุฒิบัตร หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 (มส.4) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - 2556
 • วุฒิบัตร หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2556
 • เกียรติบัตร หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - 2557
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.6)  สถาบันวิทยาการพลังงาน - 2558

ประวัติการทำงาน - อดีต
 • อดีตเลขานุการคณะกรรมการ WTO ในคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบัน (กกร.)
 • อดีตรองประธาน FTA ไทย-สหรัฐ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตรองประธานคณะกรรมการภาษี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2 สมัย

ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (EBCI)
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมาธิการ การปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์การท่องเที่ยวและบริการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมาธิการ การพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ประธานสมาคมนายจ้างจัดการสัมมนาวิชาการ
 • รองเลขาธิการ สภาธุรกิจไทย-จีน
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • ประสบการณ์ 30  ปี ด้านโลจิสติกส์, การค้าระหว่างประเทศ-ในประเทศ และ พิธีการศุลกากร
 • POST AUDIT
 • GATT VALUATION
 • สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ (AEC/ FTA)
 • พิกัดอัตราศุลกากร
 • สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศไทย (BOI, 19 ทวิ, FREE ZONE ฯลฯ)
 • เขียน POCKET BOOK ขายดีหลายเล่ม
ที่ติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
2024/104-107  ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำแขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2742-7851~54 ต่อ 112, 158, 999
โทรสาร 0-2742-7859
Email : sayan@ebcitrade.com
Website : www.ebcitrade.com
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com