หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
เกียรติรางวัล
 
 
 
 
 
 • เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลชนะเลิศต้นแบบบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Model Awards 2008, 2009 และ 2010) ด้านธุรกิจรับจัดการขนส่ง/ตัวแทนขนส่ง/ตัวแทนออกของ

 • เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณดีเด่นด้านจรรยาบรรณจากหอการค้าแห่งประเทศไทย ประจำปี 2548

 • เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ผ่านการทดสอบ e-Container ของกรมศุลกากร

 • เป็น 1 ใน 4 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกพัฒนาระบบ e-Customs (Paperless) กับกรมศุลกากร

 • เป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตกรมศุลกากร

 • เป็นบริษัทที่ให้บริการพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกบริษัทแรกที่ได้การรับรองคุณภาพบริการ ISO 9001:2008

 • เป็นตัวแทนออกของ
  ระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากร

 • เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการ On-Line Computer ในธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

 • เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

 • เป็นสมาชิกของสถาบันต่างๆ อาทิ
  • American Management Association (AMA)

  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • หอการค้าไทย

  • หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

  • สมาคมโลจิสติกส์ไทยและการผลิต

  • สมาคมชิ้ปปิ้งแห่งประเทศไทย

  • ตัวแทนออกของรับอนุญาต กรมศุลกากร

   • สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

   • สมาคมนายจ้างจัดการสัมมนาวิชาการ

   • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

   • สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com