หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
คณะที่ปรึกษา
 
อาจารย์ปราโมทย์ พงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและเทคโนโลยี
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเฟียติ ประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2509


ตำแหน่งงาน
 • ที่ปรึกษาด้าน Academic Initiatives และ พัฒนาการตลาด Emerging Solutions (RFID และ GRID Computing) ให้แก่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 • ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
 • ที่ปรึกษา บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

ดำรงตำแหน่งพิเศษ 
 • อาจารย์พิเศษ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Institution of Director (IOD) สอนวิชา Strategic Direction Setting

ประสบการณ์ 
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ในการยกร่าง พรบ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผู้แทนฯร่วมวางแผนแม่บทไอซีที ฉบับที่ 1 กับ NECTEC
 • อดีตที่ปรึกษาวางแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ให้บริษัทในกลุ่มน้ำตาล-มิตรผล ด้านบริการคลังสินค้าขนส่งและโลจิสติกส์และธุรกิจปาร์ติเกิ้ลบอร์ด
 • อดีตที่ปรึกษาอิสระด้านระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการแก่องค์กรและบริษัทหลายแห่ง
 • อดีตที่ปรึกษาพัฒนาและฝึกอบรม จนได้รับการรับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO ให้แก่บริษัท ยูนิทรีโอโซโคเมท จำกัด ให้บริการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ และ เครื่องสำรองไฟฟ้า
 • อดีตกรรมการบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 • อดีตรองกรรมการผู้จัดการ
 • อดีตผู้จัดการทั่วไปทางภาครัฐและการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมและสื่อสารโทรคมนาคม งานธุรกิจ
 • อดีตที่ปรึกษาอดีตผู้อำนวยการ รัฐสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ ของ IBM ASEAN / South Asia
ความชำนาญพิเศษ 
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกว่า 30 ปี
 • ด้านการวางระบบบริหาร จัดการ วางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com