หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 
 
Subject :   ครม.ไฟเขียวก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งแหลมฉบัง 1.8 พันล้าน 
Link :   http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=61&cno=321
 
 
 
Subject :   Reverse Logistics โลจิสติกส์เพื่อการส่งคืนสินค้า 
Link :   http://www.ebcitrade.com/page.php?a=10&n=61&cno=320
 
 
 
Subject :   รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปี 2557
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/report/data_1056240315.pdf
 
 
 
Subject :   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-11
Link :   http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=62
 
 
 
Subject :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ฉบับย่อ
Link :   http://goo.gl/c5clCM
 
 
 
Subject :   รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2556
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/report/data_1212250614.pdf
 
 
 
Subject :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย ฉบับที่ 2 (2556-2560) ฉบับเต็ม
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/report/data_0411041213.pdf
 
 
 
Subject :   Indicator ทางด้านสังคม
Link :   http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=458
 
 
 
Subject :   Indicator ทางด้านเศรษฐกิจ
Link :   http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=456
 
 
 
Subject :   Insight ปรับมุมมอง ส่องธุรกิจในยุค Connectivity
Link :   https://www.scbeic.com/stocks/extra/5889_20130716171328.pdf
 
 
 
Subject :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน เพื่อเชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน
Link :   http://ebcitrade.com/download/file/ba7b322c.pdf
 
 
 
Subject :   ความคืบหน้าเรื่องการเรียกเก็บค่า Lift On Charges
Link :   http://www.tnsc.com/html/content/view/3205/102/
 
 
 
Subject :   ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม...ให้มากกว่าความสะดวกในการเดินทาง
Link :   https://www.scbeic.com/THA/document/note_20140828_darkgreen_masstransitroute/
 
 
 
Subject :   แนวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรม
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=155
 
 
 
Subject :   คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์เกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ (Logistics Service Information Center : LSIC) 2556
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=169
 
 
 
Subject :   รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ. 2550-2554 
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/report/data_0234140312.pdf
 
 
 
Subject :   รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2554 
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/report/data_1255030412.pdf
 
 
 
Subject :   ดัชนี Logistics Performance Index (LPI) โดย ธนาคารโลก
Link :   http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/239070-1336654966193/LPI_2012_final.pdf
 
 
 
Subject :   ดัชนี Trading Across Borders โดยธนาคารโลก
Link :   http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/trading-across-borders
 
 
 
Subject :   บรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ประเทศไทยกับโครงการทวาย 
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/docu/data_0152020412.pdf
 
 
 
Subject :   100 ปี คมนาคมทางน้ำกับความท้าทายในอนาคต บทบาทและยุทธศาสตร์การแข่งขันของท่าเรือไทยใน AEC และ ระดับโลก
Link :   http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/docu/data_1137160312.pdf
 
 
 
Subject :   ตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพ ด้านโลจิสติกส์ โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=202
 
 
 
Subject :   โลจิสติกส์ด้านการขนส่ง โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=165
 
 
 
Subject :   ศูนย์กระจายสินค้า โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=164
 
 
 
Subject :   ต้นทุนโลจิสติกส์ โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=162
 
 
 
Subject :   การบริหารวัสดุคงคลัง โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=161
 
 
 
Subject :   คู่มือด้านโลจิสติกส์ โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=169
 
 
 
Subject :   Reverse Logistics โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=159
 
 
 
Subject :   Green Logistics โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=158
 
 
 
Subject :   เทคโนโลยีและสารสนเทศโลจิสติกส์ โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=155
 
 
 
Subject :   โซ่อุปทาน โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=148
 
 
 
Subject :   มองโลจิสติกส์ ผ่านกลยุทธ์ของซุนวู โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=228
 
 
 
Subject :   ลีนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Link :   http://logistics.dpim.go.th/article/listarticle.php?grpid=237
 
 
 
Subject :   Cold Chain Logistics
Link :   http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_chain
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com