หน้าหลัก 
 เกี่ยวกับเรา 
ประวัติบริษัทฯ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประธานกลุ่มบริษัท อีบีซีไอ
คณะที่ปรึกษา
เกียรติรางวัล
เรื่องราวของเรา
 บริการของเรา 
บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านสิทธิประโยชน์ภาษีอากร
บริการด้านการค้าชายแดน
บริการด้านโลจิสติกส์
บริการด้านพิธีการศุลกากร
บริการด้านการฝึกอบรม
 ศูนย์ข้อมูล 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีการศุลกากร
ข้อตกลงทางการค้าเสรี
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรในประเทศ
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศุลกากรสำหรับการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 ข่าวสาร 
ข่าวสารน่ารู้
ปฎิทินสัมนา
สารจากอาจารย์สายัณห์
 ผลงานที่ผ่านมา 
ผลงานด้านสัมมนา
ผลงานด้านโลจิสติกส์
   
สิทธิประโยชน์ทางการค้าระหว่างประเทศ
 
 
Subject :   โครงการ GSP ที่ไทยถูกตัดสิทธิ
Link :   http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=161&ctl=DetailUserContent&mid=683&contentID=6261
 
 
 
Subject :   สิทธิประโยชน์ทางภาษี
Link :   http://www.thaifta.com/thaifta/Home/TariffSaving/tabid/175/Default.aspx
 
 
 
Subject :   ค้นหาข้อมูลอัตราภาษี
Link :   http://www.thaifta.com/thaifta/Home/SearchTax2/tabid/150/Default.aspx
 
 
 
Subject :   ภาษีนำเข้าของประเทศจีน 
Link :   http://www.chinavista.com/database/cides/index.phtml
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด(ชั่วคราว)ภายใต้เขตการค้าเสรี (ไทย - อินเดีย)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_25_57.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (ไทย - ออสเตรเลีย)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_28_9.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ NZTCEPA( ไทย-นิวซีแลนด์)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_33_18.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ไทย-ญี่ปุ่น)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_52_21.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (อาเซียน-เกาหลี)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_23_50.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (อาเซียน - อินเดีย)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_13_56.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_16_7.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (อาเซียน-ญี่ปุ่น)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_18_8.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงฯ (อาเซียน - จีน)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/352010T13_19_42.pdf
 
 
 
Subject :   กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน (CEPT-AFTA)
Link :   http://search.customs.go.th:8090/App/Origin/fileDetail/2352010T1_2_11.pdf
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (อีบีซีไอ)
เลขที่ 2024/104-107 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-742-7851-55 โทรสาร: 02-742-7858-60
อีเมล: bd@ebcitrade.com เว็บไซต์: www.ebcitrade.com